AVG

PRIVACY & AVG

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
Voor meer informatie verwijzen we naar: Link

Onze praktijk
FysioNU verwerkt de volgende gegevens: naam, BSN, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s), emailadres, huisarts, polisnummer(s) van uw zorgverzekering(en), legitimatie en overige gegevens m.b.t. of van belang voor uw fysiotherapie behandeling, de wettelijke legitimatieplicht en om contact met u op te kunnen nemen om een afspraak te maken of te verzetten.

De plichten van de praktijk
FysioNU is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening
  • voor doelmatig beheer en beleid
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek
 •  Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Als er persoonsgegevens van u verwerkt worden wordt u op de hoogte gesteld door uw zorgverlener en/of via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen FysioNU hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten:
U heeft de volgende rechten:
 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van FysioNU hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat uw zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden, uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze dienstverlening en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor marketing doeleinden o.i.d. of aan partijen buiten de EU.
Wij verstrekken uw gegevens in een aantal gevallen aan een andere partij, deze partijen vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving en zijn ook verplicht om te voldoen aan de WBP en per 25-5-2018 de AVG.
Deze partijen zijn:
 • Andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld uw (huis)arts.
  • Dit is nodig om uw zorgverlening zo optimaal mogelijk te kunnen laten zijn. We verstrekken uw gegevens alleen aan andere zorgverleners na uw toestemming.
 • Uw zorgverzekeraar.
  • Dit is nodig om de door u gemaakte zorgkosten bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren.
 • Onderzoeksinstituten.
  • Dit wordt gedaan in verband met (kwaliteits)onderzoeken.
  • Hierbij gaat het enerzijds om geanonimiseerde behandelgegevens (deze zijn niet op u persoonlijk terug te herleiden) en anderzijds om uw naam en emailadres (voor het invullen van een enquête):
 • Qualiview
 • Dataverzameling Stichting Keurmerk Fysiotherapie
Indien u bezwaar heeft tegen het doorsturen van uw gegevens dan kunt u dit bij uw fysiotherapeut melden.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is kan het belangrijk zijn dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Op uw verzoek kan uw oude fysiotherapeut het dossier overdragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.
Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Klachtenregeling
Wanneer u onverhoopt klachten heeft over onze medewerkers, de behandelingen of andere aspecten van onze dienstverlening, dan horen wij dit graag. Jan-Nanning de Kroon is de klachtenfunctionaris binnen de praktijk.
Wij zullen altijd proberen uw klacht, conform ons klachtenreglement, naar tevredenheid op te lossen. In het geval dat wij er samen niet uitkomen, dan verwijzen wij u graag door naar Keurmerk Fysiotherapie. Hier vindt u informatie over wat u met een klacht over onze praktijk kunt doen.