Algemene informatie en wetgeving

HIER leest u informatie over onze coronamaatregelen!

Huisregels:

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (b.v. auto, fiets).
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Indien u een afspraak heeft hoeft u zich niet te melden en kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Uw fysiotherapeut zal u daar ophalen.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij geen gehoor of buiten onze openingstijden kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.

Privacyreglement:
 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met dezeregels en uw gegevens om.
 • De praktijk houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten- en consumentenfederatie en het KNGF.
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Conform de wet WBGO wordt uw dossier 15 jaar bewaard, daarna wordt deze vernietigd.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Vergoeding fysiotherapie
 • De verzekering vergoedt de behandeling indien u hiervoor aanvullend bent verzekerd. Kijk voor de specifieke voorwaarden in uw polis.
 • Alleen voor de basisverzekering geldt het wettelijk eigen risico.
 • Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van pakket in de aanvullende verzekering. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
 • De behandeling voor een chronische indicatie (lijst Borst) worden vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basis verzekering.
 • Indien u niet aanvullend bent verzekerd, krijgt u van ons een factuur, welke u zelf dient te betalen. Informatie over de betalingsvoorwaarden vind u hier.
  • Infomedics verzorgd namens FysioNU de facturering.
  • Gegevens Infomedics:
   • Contact voor patiënten
    Telefonisch: 036 - 20 31 900
    Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.
    E-mail: rekening@infomedics.nl
    Postadres: Postbus 60108 | 1320 AC Almere
 • De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar.
 • Kinderfysiotherapie wordt de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed.

Kwaliteitsregister
 • Alle fysiotherapeuten die werken in de praktijk FysioNU zijn geregistreerd in het BIG register en in het register van Keurmerk Fysiotherapie. Dit geldt ook voor alle verbijzonderingen. Een aantal therapeuten zijn ook lid van het KNGF.

WGBO
 • De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).

Klachtenregeling WKKGZ:
 • Onze fysiotherapeuten zetten zich elke dag vol passie in om ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen en u zo goed mogelijk te helpen.
 • Mocht u onverhoopt niet geheel tevreden zijn over onze diensten of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, neem dan eerst contact met ons op (of met uw eigen therapeut of onze klachtenfunctionaris ) en geef ons de de kans om uitleg te geven. U kunt bij dit gesprek een bekende van u uit de familie- of vriendenkring meenemen.
 • We zullen uw klacht uiterst serieus nemen en op zoek gaan naar een gezamenlijke oplossing. Mocht het dan niet naar uw tevredenheid opgelost worden dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het KNGF en Keurmerk Fysiotherapie.